Compartimentului de Audit Public Intern

Are rolul de a acorda consultanță şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.
Compartimentul de Audit Public Intern al Direcției de Servicii Sociale Brașov asistă conducerea instituției și structurile auditate din cadrul Direcției de Servicii Sociale Brașov în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența şi eficacitatea activităților şi operațiunilor instituției.