Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, DSS în calitate de operator de date cu caracter personal, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 10326.

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră se prelucrează cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare şi reprezentă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, să fie stocate, utilizate și prelucrate de către DSS.

Vă informăm că beneficiaţi în condiţiile Legii nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare, de dreptul la informare, de dreptul de acces la date, de dreptul de intervenţie asupra datelor, de dreptul de opoziţie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, drepturile ce revin persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menţionate, precum şi pentru orice alte informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: Brașov, Str. Panselelor nr. 23, sau o puteți depune personal la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul și prin e-mail dssbv@yahoo.com.

Descarcă Model Declarație Protecția Datelor Cu Caracter Personal