Documente necesare pentru angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Potrivit art. 36, alin. (1), din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal, sunt următoarele:

 • are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate
 • a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

În vederea demarării demersurilor de angajare, persoana care solicită încadrarea ca asistent personal trebuie să prezinte la sediul Direcției de Servicii Sociale Brașov, următoarele documente:

 • dosar de carton cu șină;
 • cerere prin care se solicită efectuarea anchetei sociale în vederea angajării în calitate de asistent personal (descarcă aici);
 • acte de identitate şi de stare civilă ale solicitantului (original și copie);
 • acte de studii ale solicitantului (original și copie);
 • cazier judiciar al solicitantului (original);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a solicitantului (original);
 • acordul DGASPC, exprimat în scris, referitor la opțiunea persoanei cu dizabilități/reprezentantul legal (original);
 • acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare (original și copie);
 • act de identitate al persoanei cu dizabilități (original și copie);
 • certificat de naștere, după caz (original și copie) – pentru copiii cu dizabilități sub 14 ani;
 • certificat de încadrare în gradul grav de handicap + Anexă, după caz (original și copie);
 • decizie și cupon de pensie pentru persoana cu dizabilități, după caz (original și copie);
 • document prin care se face dovada reprezentării legale a persoanei cu dizabilități, după caz (original și copie).

Dacă se constată îndeplinirea condițiilor legale obligatorii iar ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta, în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute de lege.