Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Plata indemnizaţiei se face pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în gradul grav de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz și se asigură de primăriile în a căror rază teitorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.

Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

În vederea obținerii dreptului la indemnizație lunară, persoanele îndreptățite vor depune la sediul DSS Brașov următoarele documente:
Copii (între 0 – 18 ani)

 • Dosar de carton cu șină;
 • Cerere pentru acordarea îndemnizației lunare (descarcă aici);
 • Hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original și copie);
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC (pe numele solicitantului) -conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006, republicată (original);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (original și copie);
 • Certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • Extras de cont (pe numele solicitantului) – (BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit Țiriac, Milenium, Banc Post) – (unde este cazul);
 • Declarația prin care reprezentantul legal al copilului își asumă obligația să anunțe la DSS în termen maximum de 48 de ore orice modificare survenită

Adulți

 • Dosar de carton cu șină;
 • Cerere pentru acordarea îndemnizației lunare (descarcă aici);
 • Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original și copie);
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006 (original);
 • Act de indentitate al persoanei cu handicap (original și copie);
 • Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original și copie);
 • Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original și copie);
 • Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original și copie);
 • Dispoziție de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original și copie);
 • Extras de cont (pe numele solicitantului) – (BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit Țiriac, Milenium, Banc Post) – (unde este cazul);
 • Declarație prin care solicitantul își asumă obligația să anunțe la DSS în termen maximum de 48 de ore orice modificare survenită de natură să influențeze acordarea dreptului;
 • Declarația tutorelui că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I;
 • Declarația solicitantului că nu este pensionar de invaliditate gradul I.