Locuințe Sociale

Informații

Potrivit prevederilor Legii 114/1996 au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Declaratiile de venit, facute cu nesinceritate, atrag raspunderea materiala sau penala, după caz.
Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite.

Anunț privind depunerea cererilor de locuință socială în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 privind locuințele (descarcă aici)

Acte necesare

 • Cerere tip (descarcă aici)
 • Declaraţie tip privind veniturile (descarcă aici)
 • Declaraţie tip pe proprie răspundere privind condiţiile de locuit (descarcă aici)
 • Declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte următoarele (descarcă aici):
  • nu deţin în proprietate o locuinţă;
  • nu deţin teren;
  • nu am înstrăinat o locuinţă proprietate după data de 01.01.1990;
  • nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
  • nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
  • nu obţin alte venituri în afara celor declarate.
 • Adeverință asociație de proprietari (descarcă aici);
 • Acte doveditoare din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Braşov
 • Adeverinţă de venit din care să rezulte venitul mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, pentru fiecare membru al familiei (după caz:
 • Adeverinţe de venit de la angajator, adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, cupoane de pensie, indemnizaţie etc.)
 • Certificat de naştere – solicitant şi membrii familiei (xerocopii)
 • Documente de identitate (B.I/ C.I/CIP) pentru titular şi membrii familiei unde este cazul (xerocopii)
 • Chitanţe plăţi utilităţi (gaz, curent, apă) (xerocopie)
 • Acte doveditoare privind plata chiriei (xerocopie)
 • NOTĂ: Cererile care nu sunt însoţite de documentele obligatorii prevăzute mai sus nu sunt luate în considerare.
 • (După caz):
  • sentinţa judecătorească definitivă de evacuare din imobilul revendicat în conformitate cu Legea nr. 112/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.10/2001, cu modificările şi completările ulterioare (xerocopie);
  • certificat de căsătorie (xerocopie);
  • sentinţă de divorţ (xerocopie);
  • certificat de deces pentru soţ/ soţie (xerocopie);
  • adeverinţă din centrul de plasament pt. tinerii peste 18 ani proveniţi din acea insituţie;
  • certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (xerocopie);
  • decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru invaliditate (xerocopie);
  • certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 (xerocopie);
  • certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 1989 (xerocopie);
  • documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului- lege nr. 118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (xerocopie);
   contract de închiriere pentru spaţiul deţinut cu titlu de chirie (xerocopie);

Observații
Cererile sunt analizate de comisia constituită în acest scop la nivelul Municipiului Brașov, până la data de 01 noiembrie a fiecărui an.